طریقه نصب

 

1) نصب شیر میکسر به لوله ی آب سرد

 

 

 

 

2) علمک شیر را مطابق عکس مقابل نصب نمایید ( واشر مشکی در زیر روشویی قرار میگیرد).

 

 

3) سر کابل را از زیر سوراخ پدال به جهت بالا خارج نموده به صورتی که سیم گیر، زیر پدال قرار گیرد.

 

 

4) ابتدای کابل را از داخل سوراخ دسته شیر عبور داده و پس از تنظیم فاصله پدال تا زمین، پیچ آن را ببندید.

 

 

5) شلنگ آب گرم را به زیر شیر، در محل ورودی آب گرم، متصل نمایید.

 

6) شلنگ علمک را به خروجی سرد و گرم شیر، متصل نمایید.

 

 

7) مقیاس حدودی نصب پایه پدال (ارتفاع پایه پدال از زمین در محل های مختلف می تواند متفاوت باشد).

 

 

8) شیر نصب شده کامل

 

 

JoomShaper